Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Aranacak Kelime:
 
Araştırma Araçları:
  
Sadece:

Tüm Kaynaklar

Tüm kaynaklarda arayın

Katalog Tarama

Katalog taraması yapın

E-Yayınlar A-Z

Tüm kaynaklarda arayın

KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ (TASLAK)


Amaç
Madde 1 - Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphanesi’nin yönetim, çalışma ve hizmet esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


Kapsam
Madde 2
- Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphanesi’nin yapısını, işleyişini ve yararlanma ve hizmet koşullarını düzenler.


Tanımlar
Madde 3
- Bu yönetmelikte geçen terimlerden:

a) Üniversite: Girne Amerikan Üniversitesi’ni (kısaca GAÜ),
b) Kütüphane: Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nü (kısaca GAÜ Kütüphane),
c) Birim: Girne Amerikan Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer eğitim-öğretim birimlerini,
ç) Kullanıcı: Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’ndeki belge, bilgi kaynakları ile hizmetlerden yararlanan kişileri,
d) Yayın/Materyal: Basılı ve elektronik her türlü bilgi kaynağı ile ödünç alınabilen teknolojik aygıt ve cihazlardır.


Örgütlenme ve yönetim
Madde 4
- GAÜ Kütüphane tüm kullanıcılarının bilimsel, sanatsal, teknik ve gündelik bilgi ihtiyaçlarını yine bilimsel ve doğru bilgi kaynakları ile karşılamayı amaçlayan; bu doğrultuda kendi içinde ilgili geliştirme, sağlama ve hazırlık çalışmaları yürüten bir bilgi merkezidir.


Üniversite`deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Bununla birlikte Üniversite’ye ait farklı yerleşkelerde Kütüphane’ye bağlı olmak koşulu ile şube kütüphaneleri kurulabilir.


Kütüphanenin yönetim ve koordinasyonu aşağıdaki organlarca yürütülür:
a) Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
b) Kütüphanenin bağlı bulunduğu Rektör Yardımcılığı


Kütüphane organlarının görev ve yetkileri
Madde 5
- Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü; Kütüphanenin vereceği hizmetlerin işleyişini ve kütüphanecilik hizmetlerinin kesintisiz sunulmasını sağlar.


Kütüphanenin bağlı bulunduğu Rektör Yardımcılığı, Kütüphanenin temel işlev ve hizmet politikalarında çerçeveyi belirlemekle birlikte; Kütüphanenin hizmet ve kaynak gelişimi adına atılacak adımların onay mercidir.


Kütüphane direktörünün nitelikleri, görev ve yetkileri
Madde 6
- Direktör, kütüphanecilik eğitimi görmüş, konusunda tecrübeli kişiler arasından atanır. Lisansüstü eğitime sahip, iyi derecede yabancı dil ve mesleki-teknolojik gelişmeler konusunda bilgili olması tercih nedenidir.


Görev ve yetkileri:
a) Kütüphane hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için bütçeyi ve yeterli kadroyu belirleyerek Rektör Yardımcılığına önerir. Kütüphane ile ilgili iş bölümü, hizmet içi eğitim, yönetim, denetim, teknolojik ve mesleki gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması görevlerini yerine getirir.
b) Teknik uygulama ve kullanıcı hizmetlerinin sürekli inovatif bir temelde gelişimini sağlar.
c) Kütüphanecilik, bilgi bilimleri, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri izleyerek kütüphane hizmetlerine uyarlanması için çalışmalar yapar.
ç) Kütüphane faaliyetleri ile ilgili raporları Rektör Yardımcılığı’na sunar.
d) Kütüphane personeli arasında iş bölümünü yapar ve gerektiğinde yeniden düzenler.
e) Kütüphane personelinin verimli, yaratıcı ve istekli şekilde çalışabilmesi adına açık iletişime dayalı psikolojik; etkin çalışma koşullarına dayalı ergonomi temelinde iş ilişkisi ve ortamı sağlar.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında mesleki alanlarda düzenlenen seminer, sempozyum ve konferans gibi toplantılara katılır, mesleki organizasyonlarda GAÜ Kütüphanesi’ni temsil eder.
g) Bu yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği görevleri veya Rektörlük tarafından GAÜ Kütüphane ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirir.


Kütüphane hizmetleri
Madde 7
- Koleksiyon geliştirme: Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalara bilgi kaynağı sağlamak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını desteklemek üzere basılı ve elektronik yayınların planlanması; satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. Koleksiyon geliştirme çalışmaları uzman kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.


Teknik hizmetler: Koleksiyon geliştirme sürecinde sağlanan bütün yayınların kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır. Bu hizmetler uzman kütüphaneci tarafından yürütülür.


Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların en etkin şekilde yararlandırılması amacıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri, bunların verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sayı ve nitelikte uzman kütüphaneci tarafından yürütülür.


Üyelik ve kütüphaneden yararlanma
Madde 8
- Üniversitenin öğretim kadrosu, idari personeli, emekli personeli, öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mensupları ve diğer araştırmacılar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kurallar çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilirler. Yukarıda adı geçen tüm kullanıcı grupları GAÜ Kütüphane’nin doğal üyesi kabul edilir.


Kullanıcılar kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanırken, ulusal ve uluslararası kanunlarda korunan fikri mülkiyet ve diğer haklara ilişkin ihlallerden münferiden sorumludur.


Kullanıcılar Kütüphaneden çıkarken elektronik güvenlik sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta, yayın veya materyalleri görevliye göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınır ve durumun ağırlığına göre yasal yollara başvurulabilir.


Kullanıcılar, kütüphaneye ait bilgi kaynaklarını kütüphane otomasyon programı üzerinden işlem yapmadan kütüphane dışına çıkaramazlar. Aksi durumda haklarında disiplin işlemleri yapılır.


Kullanıcılar e-posta adreslerini güncel tutmakla yükümlüdürler. Kullanıcının e-posta değişikliğini bildirmemesi halinde mevcut e-postasına yapılan her türlü bildirim geçerli sayılır.


Kullanıcılar, bu yönetmelikte bulunan genel kuralların yanında GAÜ Kütüphane tarafından belirlenen kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.


Ödünç verme
Madde 9
- Yayınlar/Materyaller, aşağıda belirtilen kurallara göre üyelere ödünç verilir:

a) Ödünç ve iade işlemleri görevli personel tarafından yapılır.
b) Yayınları/Materyalleri ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonuna kadar iade etmekle yükümlüdür.
c) Kullanıcılar yayınları/materyalleri ödünç alırken, üniversite kimlik kartı ya da öğrenci belgesi göstermek zorundadırlar. Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alımı, süre uzatımı vb. işlem yapılamaz.
ç) Kullanıcılar, kendi kullanıcı hesapları ile otomasyon programı ya da mobil cihaz uygulaması üzerinden ayırtma işlemi yapabilir. Ayırtma işlemi 3 gün geçerlidir, bu süre içinde ödünç alınmaması halinde sona erer.
d) Otomasyon programı üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 5 gün kala yapılmaya başlanır. İade tarihi geçmiş kitaplar ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi kaynaklarının süresi uzatılamaz.
e) Üzerinde gecikmiş yayın/materyal bulunan kullanıcı, bunu iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bir yayın/materyal ödünç alamaz veya süre uzatma işlemi yapamaz.
f) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınmış yayının/materyalin iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, istenen yayını/materyali en geç 3 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda iade etmeyen kullanıcıların ödünç yayın/materyal alma hakkı 30 gün süre ile dondurulur.
g) Kullanıcılara, kütüphane otomasyon sistemi tarafından, ödünç aldığı yayının/materyalin iade tarihine 3 gün kala otomatik olarak uyarı e-postası gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan yayının/materyalin iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez.
h) Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar, bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar; ancak kütüphane içerisinde faydalanabilirler.


Ödünç vermede uygulanacak kurallar
Madde 10
- Kullanıcıların ödünç yayın ve materyal haklarını içeren çizelge aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Akademisyen, öğrenci (lisansüstü ve lisans) ve engelli kullanıcılarımız ödünç kitap alımı esnasında ödünç sürelerini uzatmak için kullanabilecekleri kendilerine önceden tanımlı opsiyon sürelerini ilgili Kütüphane görevlisinden talep ederek ekletebilirler. Ek opsiyon süresi uygulaması, kullanıcılarımızın kitaplardan verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.


Ansiklopedi, sözlük, atlas, vb. danışma kaynakları ile Kütüphane Yönetimince belirlenen ve dışarı çıkarılması uygun görülmeyen diğer yayınlar ödünç verilmez. Kullanıcılar bunlardan kütüphanede yararlanabilirler. Bu yayınların dışarı çıkarılması Kütüphane Yönetiminin iznine bağlıdır.


Üyelerin ödünç yayın alabilmeleri için üniversite kimlik kartına/öğrenci belgesine ve kütüphane otomasyon sisteminde kendileri için açılmış bir hesaba sahip olması yeterlidir.


Ödünç vermede alınacak önlemler
Madde 11
- Öğrenciler mezuniyetlerinde ve kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphane hesaplarını pasif hale getirerek ilişik kesme belgelerine imza almak zorundadır. Kütüphaneye borçlu olanların ilişik kesme belgelerine imza verilmez. Uyarılara rağmen borçlarını ödemeyenler Kütüphane Yönetimince Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir. Bu konuda Kütüphane Yönetimi, Öğrenci İşleri Direktörlüğü, dekanlıklar, enstitüler ve ilgili diğer birimler arasında işbirliği yapılır.


Personel emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme, askerlik ve benzeri nedenlerle belli bir süre Üniversiteden ayrılacağında Kütüphane Yönetiminden "ilişiği yoktur" onayı almak zorundadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu onayı almayanların işlemlerini yapmaz.


Kullanıcı ödünç aldığı yayını iyi kullanmak ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdür. Kullanıcı kötü kullanım sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı karşılamakla yükümlüdür. Yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale gelen yayın hakkında kaybedilmiş yayınlara ilişkin hükümler uygulanır.


Kullanıcı, kendi talebi ile diğer kütüphanelerden getirilen (Kütüphaneler arası ödünç - ILL) yayınları almak, zamanında kütüphaneye iade etmek ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür.


Zamanında iade edilmeyen basılı yayınlar için gün başına 1 TL, kitap dışı materyal (DVD, VCD vb.) için gün başına 2 TL, rezerv yayınlar için saat başına 1 TL, kütüphaneler arası ödünç yayınlar içinse gün başına 2 TL para cezası uygulanır. Bu cezanın miktarı ile kaybedilen yayınlar için alınacak işlem ücreti Kütüphane Yönetiminin önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Makbuz karşılığı tahsil edilen paralar yine Kütüphane ihtiyaçları için kullanılır. Kullanıcılar, zorunlu ya da hayati nedenlerle yaşanan gecikmeleri GAÜ Kütüphane’ye bildirmek amacıyla dilekçe sunma hakkına sahiptir. GAÜ Kütüphane Yönetimi, değerlendirme sonucu biriken cezada indirime ya da tamamen silmeye gitme yetkisine sahiptir.


Ödünç alınan yayınların kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda,
a) Kullanıcıdan kaybettiği ya da bir daha kullanılamayacak derecede yıprattığı yayının/materyalin birebir aynısını 15 gün içinde sağlaması istenir. Ayrıca ek olarak yayını/materyali kaybettiğini bildirdiği tarihe kadar biriken gecikme cezası ile 10 TL işlem ücreti alınır.
b) Kullanıcı yayını/materyali sağlayamıyorsa Kütüphane Yönetimince belirlenen başka bir yayını/materyali 30 gün içinde temin etmesi istenir. Ayrıca ek olarak kaybettiğini bildirdiği tarihe kadar biriken gecikme cezası ile 10 TL işlem ücreti de alınır.


Bu kurallara uymayanlar, aldıkları yayınlara/materyallere veya Kütüphane kullanım alanlarına zarar verenler, izinsiz yayın çıkarmaya teşebbüs edenler, çalışanların görev yapmalarını engelleyenler, okuma salonlarında disiplini ve sessizliği bozanların Kütüphaneden yararlanma hakları geçici veya sürekli olarak kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri saklıdır.


Çalışma Saatleri
Madde 12
- GAÜ Kütüphane, Üniversitede uygulanan normal mesai saatlerine göre hizmet verir. Üniversite Yönetim Kurulu, çalışma saatlerini, gerek görülmesi halinde ve imkânlar ölçüsünde resmi ve idari tatil günleri hariç mesai sonrası hizmet verecek şekilde düzenleyebilir.


Yürürlük
Madde 13
- Bu yönetmelik, Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 14
- Bu yönetmelik hükümlerini Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü yürütür.